Photos taken on Jan 1 

Photos taken on recon mission (Nov 21)